OPO2 -kurssi ja TET: Lääketiede ja hammaslääketiede

Julkaistu: 30.04.2020 klo 11.03

Seuraavassa lisää eri ammattialojen esittelyjä

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Oulun yliopistossa ja lääkärin ammatti

Lääketieteen lisensiaatin koulutus Oulun yliopistossa kestää yleensä kuusi vuotta. Opinnot sisältävät alan perustieteiden opintoja, kliinisten aineiden opintoja pakollinen harjoittelu ja kieliopintoja sekä tutkielman kirjoittaminen. Opetus perustuu työelämäyhteyteen ja kliinisen opetuksen opettajat työskentelevät viikottain työelämässä. Lääketieteen opinnot muodostuvat teoreettisista opinnoista ja käytännön opinnoista. Opiskelu on kurssimuotoista ja suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia.

Lääketieteen yksi valintatapa on todistusvalinta. Aloituspaikkoja on 145, joista 94 varataan ensikertalaisille. Todistusvalinnassa valitaan 74 opiskelijaa ja pisteitä saa kuudesta ylioppilastutkintoaineen arvosanasta, joita ovat äidinkieli, matematiikka, biologia, kemia ja kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta fysiikasta, enintään yhdestä ainereaalista ja enintään yhdestä kielestä.

Todistusvalinta otetaan käyttöön 2020, joten on vaikea sanoa millä arvosanoilla sisään on mahdollista päästä. Maksimi pistemäärä on 199 pistettä. Oma tavoitteeni on äidinkieli M, kemia L, biologia E, pitkä matematiikka L, fysiikka L ja pitkä kieli E. Tällöin pisteitä tulisi 177,9. Minun vahvuuksiani ovat fysiikka, matematiikka ja enemmän minun täytyy harjoitella äidinkieltä. Kemian ja biologian ensimmäiset kurssit eivät ole vielä päättyneet. Kuvassa pisteytys todistusvalinnassa—>

Toinen valintatapa on pääsykoevalinta. Valintakokeen perusteella valitaan 71 uutta opiskelijaa ja se perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologia, fysiikan, kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Jos tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan hakukohteeseen, ei saa osallistua valintakokeeseen.

Lisensiaatin koulutuksen jälkeen on mahdollista erikoistua erikoislääkäriksi tai suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon. Erikoisaloja ovat muun muassa Oulun yliopistossa voi suorittaa erikoislääkärin tutkinnon noin 47 erikoisalaa. Erikoisaloja on olemassa 50 esimerkiksi kardiologia ja käsikirurgia. Lääkäreiden erikoistuminen kestää vähintään viisi vuotta.

Valmistumisen jälkeen työpaikkoja ovat esimerkiksi sairaalat, perusterveydenhuolto,yksityissektorin lääkäri, opetus- ja tutkimustehtävissä, lääketeollisuus, puolustusvoimat ja valtionhallinto. Suurin osa työskentelee kuntien palveluksessa.

Työllistyminen lääkärin ammatissa terveydenhuoltoalalla on yleisesti ottaen hyvä. Lääkäreiden kokonaismäärä on kasvanut, mutta alan yrityksen työllistävät suhteellisesti koko ajan enemmän. Työllistyminen lääketeollisuudessa on myös hyvä, vaikka lääketuotanto työllistääkin vähemmän kuin aikaisemmin. Lääketeollisuus on myös kansainvälistä, koska lääketeollisuuden yrityksen toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä.

Lääkärin työtehtäviin kuuluu oikean diagnoosin tekeminen , hoidosta päättäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, terveiden elintapojen edistäminen, yhteistyö muiden lääkäreiden ja terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa sekä jatko- ja täydennyskoulutukset. Lääkärin ammatissa tarvitaan muun muuassa hyviä kommunikointitaitoja, ryhmätyötaitoja, joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä, hyvä terveyttä ja nopeaa päätöksentekoa. Työssä asiakkaat vaihtuvat koko ajan.

Lääkäreiden työajat ovat epäsäännöllisiä ja sisältävät pitkiä päivystyksiä. Työtä tehdään usein vastaanotoilla ja hoitohuoneissa, mutta ensihoitotyössä myös onnettomuuspaikoilla ja ihmisten kotona.

Palkka koostuu peruspalkasta, lisistä, mahdollisista lisätyöpalkkioista ja päivystyskorjauksista. Lisien osuus palkasta voi olla jopa 20-50 prosenttia. Yksityisvastaanotolla palkka muodostuu potilaspalkkioista, joihin kuuluu käynti-, toimenpide- ja todistuspalkkioista.

Lähteet: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.88785071585
http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/213_ammatti
https://www.oulu.fi/sites/default/files/186/Hakijan_opas_11_2020_lores.pdf

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen opintojen laajuus on 330 opintopistettä ja opiskelujen kesto on 5,5 vuotta. Siihen lisättynä vielä maholliset jatko-opiskelut ja erikoistuminen. Valmistuttua saat tutkintonimikkeeksi Hammaslääketieteen lisensiaatti.

Hammaslääkärillä on erilaisia työmahdollisuuksia; esimerkiksi kliininen työ terveyskeskuksissa, yksityisellä sektorilla tai sairaaloissa. Siihen sopivat myös hallinnolliset tehtävät ja opetus- ja tutkimustyö yliopistossa. Tällä hetkellä hammaslääkäreiden työllistymisnäkymät ovat hyvät. Erikoishammaslääkäreistä on jopa pulaa.

Jatko-opiskelu mahdollisuuksia on erilaisia, ja niistä varmasti löytyy jokaiselle halukkaalle mieluinen vaihtoehto. Voit tavoitella tohtorin- tai erikoishammaslääkärin tutkintoa. Erikoistua voit muun muassa kliiniseen hammashoitoon, ortodontiaan eli oikomishoitoon, suu- ja leukakirurgiaan, diagnostiikkaan eli suupatologiaan tai suun terveydenhuoltoon.

Asiakaskuntaan kuuluu kaikenikäiset suun terveydenhuoltoa tarvitsevat. Tarkastuksissa käyvät enimmäkseen alle 18-vuotiaat, sen jälkeen se on maksullista. Yksityinen sektori on yleensä kalliimpi kuin julkinen. Palkkaus hammaslääkäreillä on hyvä. Oulun yliopiston sivujen mukaan mediaanipalkka on noin 5800€ kuukaudessa. Tietenkin se on vastavalmistuneella pienempi kuin monta vuotta työssä olleella kokeneella hammaslääkärillä. Myös palkkaerot vaihtelevat yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Opiskelumahdollisuuksia on useita. Opiskella voit Oulun, Helsingin, Turun ja Kuopion yliopistoissa. Ammattiin ja opiskeluun suositeltavia lukioaineita ovat matematiikka, biologia, kemia ja fysiikka.

Hammaslääkärin opinpolku on seuraavanlainen: 1. Toisen asteen koulutus eli lukio tai ammatillinen tutkinto. 2. Valintakoe haluamassaan paikassa eli Oulussa, Helsingissä, Turussa tai Kuopiossa. 3. Hammaslääkärin perusopinnot 5,5 vuotta ja sen jälkeen saat hammaslääketieteen lisensiaatti nimikkeen. Opinnot jakautuvat prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. 4. Prekliinisen vaiheen eli kahden vuoden jälkeen oikeus käyttää hammaslääketieteen kandidaatin arvoa. 5. Työ opintojen ohessa, ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelija voi toimia hammaslääkärin vastaanotolla avustajan tehtävissä. Kolmannen vuoden opiskelija voi toimia hammashoitajana tai hoitoavustajana. 6. Neljän vuoden opintojen jälkeen voi työskennellä hammaslääkärinä laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. 7. Viiden vuoden opintojen jälkeen harjoittelu, joka kestää 6kk. 8. Jatkokoulutus eli ammatillinen jatkokoulutus (erikoishammaslääkäri) tai tieteellinen jatkokoulutus (hammaslääketieteen tohtori).

Opintoihin hakeminen: opintoihin haetaan korkeakoulujen valtakunnallisen sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi tai studieinfo.fi . Jokaisella lääketieteelliseen tiedekuntaan hakevalla on edessään valintakoe. Hakea voi vain yhden yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan kerrallaan. Valintakoe järjestetään kaikkialla samaan aikaan.

Tietoa opinnoista: Prekliininen vaihe kestää 2 ensimmäistä vuotta ja siihen kuuluu paljon yhteisiä opintoja lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Tämän vaiheen suoritettuaan opiskelija saa hammaslääketieteen kandin arvon. Kliiniseen vaiheeseen kuuluvat varsinaiset hammaslääketieteen opinnot ja potilasharjoittelu. Kliinisiä taitoja opetellaan aluksi taitopajassa, jossa harjoitellaan hammashoidon toimenpiteitä fantom-nukella. Opintoihin kuuluva syventävä käytännön harjoittelu kestää 6kk (30 opintopistettä). Hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon valmistuttua haetaan itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttava laillistus Valvirasta. Todistuksella valittavien osuus (prosentteina) on kaikissa yliopistoissa sama: enintään 51%.

Todistusvalinnan pisteytys: Pisteitä voi saada kuudesta aineesta jotka ovat äidinkieli, kemia, biologia, matematiikka (pitkä tai lyhyt), kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta: fysiikka, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli. Enimmäispistemäärä on 199,0. Pitkän matematiikan L:stä saa 39,7 pistettä kun taas lyhyen matematiikan L:stä saa 28,3 pistettä. Lyhytkin matematiikka sopii hakemiseen, koska missään ei ole vaadittu pitkää matematiikkaa mutta siitä saa enemmän pisteitä tietyssä suhteessa. Koulutukseen kuuluu myös tutkielman kirjoittaminen eli opinnäytetyö.

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Samoin eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin, hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen kohteisiin. Netistä näkee myös aiempien vuosien valintakokeet ja niihin tehdyt täydelliset oikeat vastaukset.

Olivia Huhta

Takaisin edelliselle sivulle