OPO2-kurssi ja TET: Metsätalousinsinööri

Julkaistu: 06.05.2020 klo 11.21

Millainen on metsätalousinsinöörin koulutus? Miten alle pääsee? Tätä selvitti Santeri Nurminen.

Lapin AMK:

Tutkinto: Metsätalousinsinööri (AMK), Bachelor of Natural Resources
Opintojen laajuus: 240 opintopistettä (op)
Opintojen kesto: 4 vuotta
Kampuskaupunki: Rovaniemi ja virtuaalikampus
Soveltavuuskoe: ei kokeita

Kouluun hakeminen

Ensikertalaisuuskiintiö
Lapin ammattikorkeakoulu varaa kevään aloituspaikoista 80% ensikertalaisille.

Tasasijasäännöt
Mikäli viiden aineen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:
1. Hakutoivejärjestys
2. Yo-arvosanat:
I. Äidinkieli
II. Matematiikka
III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli
3. Arvonta
Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

Todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta
Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut alkuperäiset tutkintotodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset tutkintotodistukset.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:
• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
• Jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
• jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä osoitetaan, kuinka opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan metsätalouteen liittyvässä, työelämälähtöisessä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitaan tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Sen kautta opiskelija osoittaa osaamistaan paitsi korkeakoululleen, myös mahdolliselle työnantajalle. Opinnäytetyön merkitys asiantuntijuuteen ja verkostojen kehittymiseen on suuri.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opintoihin sisältyy metsätalouteen liittyviä englannin ja ruotsin opintoja. Näin pyritään antamaan valmiuksia palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita sekä antamaan kykyä toimia kansainvälisissä projekteissa ja tehtävissä.

Tutkimukselliset painopisteet

Metsätalouden opetus on integroitu läheisesti pohjoisen metsätalouden kehittämistyöhön ja alueellisiin strategioihin sekä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän työhön. Keskeiset kehittämisalueet metsätaloudessa ovat metsänhoito ja puunhankinta.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinööri suunnittelee ja toteuttaa metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun ja metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Insinööri saattaa myös ohjata puunkorjuuta ja –kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä. Metsäbiotalouden kasvu voi taata yhä paremman työllistymismahdollisuuden.

Työpaikkoja on julkisella ja yksityisellä sektorilla esimerkiksi metsäteollisuudessa, metsänhoitoyhdistyksissä, Metsähallituksella ja Suomen Metsäkeskuksella. Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa metsäneuvoja, metsäpalveluesimies, metsäasiantuntija, metsäsuunnittelija, hankintaesimies, korjuuesimies, kuljetusesimies, ostoesimies, operaatioesimies ja yrittäjä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kahden vuoden työelämässä olon jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen. Opintoja voidaan myös jatkaa hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista myös jatkaa ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Haastateltava: Saara Nurminen
Tutkinto: metsätalousinsinööri
Aloitusvuosi: 2017
Koulu: Lapin AMK, Rovaniemi

Haastattelu

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu sekä lähi- että itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetus tapahtuu sekä luokassa että maastossa. 30 opintopisteen edestä harjoittelua. Ensimmäinen 10 pisteen harjoittelu tulee suorittaa käytännön työssä. Esim. opiskelija Nurminen harvensi kesän raivaussahan kanssa työnantajan määräämällä metsäalueella. Toinen 10p harjoittelu piti suorittaa toimihenkilötehtävissä, jotka vastaavat tulevaisuuden työtä. Opiskelija suoritti sen AJ-metsälle kesällä 2019. Työntehtäviin kuului leimikon suunnittelua ja koneellisen puunkorjuun ohjaamista. Kolmannes 10p harjoittelu piti sisällään edellisten harjoitusten syventämistä. Opiskelija suorittaa sen kesällä 2020 Stora Ensolle.

Vaihtoehtoisia opintoja pitää suorittaa väh. 20 opintopistettä. Vapaastivalittavia ammattiopintoja tulee valita väh. 10p. Loput pisteet koostuvat pakollisista opinnoista.

Opiskelija Nurminen opiskelee lähinnä päiväopintoina, mikä tarkoittaa sitä, että hän saa lähinnä lähiopetusta. Monimuoto-opinnot tarkoittavat sitä, että opiskelija opiskelee etänä tai itsenäisesti.

1. Vuosi perusaineet: esim. matikka, fysiikka, kemia, englanti, viestintä (äidinkieli), tutustutaan metsään perusteellisesti
2. Vuosi: jatketaan matematiikan opiskelua, perehdytään metsän taloudelliseen käyttöön
3. Vuosi: ei enää perusaineita, opiskellaan ammattitaitoa syventäviä kursseja, vaihtoehtoiset opinnot
4. Vuosi: ammattitaitoja syventäviä kursseja, opinnäytetyö

Työllistymismahdollisuudet Lapin alueella:

Jos Lappiin suunnitteilla olevat tehtaat rakennetaan, niin työllistymisen määrä kasvaa suuresti. Jos tehtaita ei tulekaan työllistyminen Lapin alueella pysyy kohtalaisena.

Millaisia ominaisuuksia opiskelija tarvitsee alalla?:

Itsevarmuutta, ongelmanratkaisukykyä, kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, pitää viihtyä yksin ja pitää selvitä joustavista työajoista.

Oma kiinnostus alaa kohtaan

Olen ajatellut metsätalouden olevan minulle paras jatko-opiskeluvaihtoehto. Olen ottanut sen huomioon kurssivalinnoissani, mm. panostamalla pitkään matematiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Opinnoissani varmasti apua saan isältäni ja isosiskoltani, joilla molemmilla on tavalla tai toisella kokemusta kyseisestä alasta.

Santeri Nurminen

Takaisin edelliselle sivulle